top of page

Bokningsvillkor

1. Tillämpning

De här bokningsvillkoren tillämpas på avtalsförhållandet mellan kunden (hyresgäst) och Strandbergs Stugor 3252396-5 (hyresvärd) vid bokning och användning av hyresobjekt (hyresstugor, bastur, cyklar). Hyrning av hyresstugor behandlas som en bokning även när det gäller övernattning i olika stugor.

Bokningsvillkoren träder i kraft genast vid bokningstidpunkten och de tillämpas på avtalsförhållandet mellan kunden och tjänsteleverantören.

 2. Godkännande

Genom att göra en bokning bekräftar kunden att han tagit del av och godkänner de här bokningsvillkoren. 

 3. Bokning 

Bokningen kan göras på Strandbergs Stugors webbsida,, per telefon, per e-post eller via våra andra online boknings samarbetspartners. Kunden ska vara myndig. Bokningen är bindande.

 4. Betalning och betalningsvillkor

Hela bokningen betalas på en gång eller på plats hos oss. 

Om bokningen görs för en grupp och betalning sker med faktura är betalningstiden 14 dagar och bokningsavgiften ska betalas senast på fakturans förfallodag.

Efter utförd betalning får kunden information om incheckning / utcheckning och annan nödvändig information. 

Priserna inkluderar gällande mervärdesskatt. Rätten till prisändringar förbehålls.

 5. Avbokningar

Avbokningar ska göras antingen göras skriftligen per email på addressen contact@strandbergsstugor.com eller via online bokningssystem. En avbokning anses ha anlänt då Strandbergs Stugor har tillgång till den i en apparat eller ett datasystem.

En obetald faktura medför inte att bokningen automatiskt avbokas utan kunden måste alltid vid behov avboka den bokade vistelsen. Om fakturan inte betalas trots betalningsuppmaning, har Strandbergs Stugor rätt att återta bokningen och uppbära en avbokningsavgift av kunden enligt bokningsvillkoren.

Om kunden avbokar minst 30 dagar (1 månad) före den bokade vistelsen är, bokningen avgiftsfri och kunden har rätt att få tillbaka hela den betalda bokningsavgiften med avdrag för möjliga bank och betalningsavgifter. Om kunden avbokar senare än 30 dagar (1 månad) före den bokade vistelsen uppbärs hela priset för bokningen.

 6. Ändringar

Ändringar i bokningen ska göras antingen skriftligen (e-post) eller genom att ringa till kundbetjäningen under öppettiderna. Om ändringen görs mer än 30 dagar (1 mån) innan vistelsen börjar är ändringen avgiftsfri.

En ändring per e-post anses ha anlänt då Strandbergs Stugor har tillgång till det i en apparat eller ett datasystem.

7. Strandbergs Stugors rätt till avbokning

Om force majeure föreligger, kan Strandbergs Stugor upphäva bokningen. Då återbetalas bokningsavgiften i sin helhet till kunden. Övriga eventuella kostnader som tillkommer kunden på grund av att bokningsavtalet hävs ersätts inte. Strandbergs Stugor har rätt att upphäva en bokning om kunden inte betalat fakturan för bokningen senast på förfallodagen. Kunden måste ändå betala hela fakturan för bokningen. 

Strandbergs Stugor har rätt att upphäva en kunds bokning, om kunden inte följt reglerna för vistelse vid tidigare bokningar av hyresobjekt eller om kunden på annat sätt brutit mot avtalet om användning av hyresobjekten. 

 8. Incheckning

Kl: 15.00

 9. Utcheckning

Kl: 11.00

 10. Nycklar

Kunden får nyckeln efter utförd betalning eller uppvisande av kvitto på betalningen vid platsen för hämtning av nycklar. Kunden returnerar nyckeln till receptionen eller postlådan utanför receptionen, genast efter vistelsens slut. Om nycklarna tappas bort eller inte returneras uppbärs en avgift på femtio (50) euro (inkl. moms).

11. Vistelse

Kunden har under den bokade perioden rätt att använda den bokade stugan och de gemensamma utrymmenna: utomhuspoolen (under dess öppettider), lusthusena, grillarna, trädgården och badstranden. Zetterströms varv ingår inte till stugbyns område.

I stugorna bör man visa hänsyn till andra som bor i stugbyn och ge alla nattro klockan 22–08. Kunden ansvarar för sin del för ordningen i stugan och på gården. Rökning inomhus är förbjudet och störande bruk av alkohol är förbjudet på området. Sällskapsdjur är tilllåtna i varje hyresobjekt .

 12. Fisketillstånd

Det går bra att fiska från bryggan med eget met- eller kastspö.

 13. Skadeersättningar

Kunden är skyldig att ersätta Strandbergs Stugor för skada som denne orsakat stugan eller gården, lösöret eller gårdsområdet i anslutning till stugan, samt för skada som orsakas Strandbergs Stugor till följd av att en annan besökare drabbas eller förhindras använda tjänsten.

 14. Meningsskiljaktigheter och lösning av dessa

Eventuella klagomål ska alltid utan dröjsmål riktas direkt till Strandbergs Stugor. Om detta inte är möjligt eller om någon tillfredställande lösning på ärendet inte nås, eller om ett ersättningsyrkande hänför sig till ärendet, ska klagomålet inom en månad efter avslutad vistelse skickas skriftligen per email till contact@strandbergsstugor.com. Strandbergs Stugor reserverar en period på en månad för behandling av respons. 

Meningsskiljaktigheter som gäller avtalet löses i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Om kunden och Strandbergs Stugor inte når en överenskommelse kan kunden föra tvistemålet till behandling hos konsumentklagonämnden. 

I sista hand löses meningsskiljaktigheter som hänför sig till avtalet i Ålands tingsrätt.

15. Övrigt

En viss kapacitet, dvs. antalet bäddplatser, för stugorna har angetts på webbplatsen eller på annat sätt. Denna kapacitet får inte överstigas. Strandbergs Stugor är inte skyldig att ersätta eventuella skador eller kostnader för kunden som orsakas av naturförhållanden, såsom insekter, fåglar, djur eller oförutsägbara väderomslag.

bottom of page